Evropsko združenje omrežja upravljavcev infrastrukture RailNetEurope (RNE) in združenje prevoznikov ForumTrainEurope (FTE) ob podpori evropskega združenja za železniški tovorni promet (ERFA) delata na projektu TTR z namenom uskladitve in izboljšanja procesov izdelave voznega reda za povečanje konkurenčnosti železnic.

Podrobne informacije o projektu najdete na spletni strani RNE in na spletni strani FTE

PROCESNE FAZE

 • Strategija zmogljivosti (X-60 do X-36 mesecev): Strategija zmogljivosti je dokument, ki vključuje dolgoročno načrtovanje zmogljivosti za določen odsek proge, del omrežja ali celotno omrežje. Glavni cilj strategije zmogljivosti je zagotoviti prvi pregled razpoložljivih zmogljivosti na infrastrukturi v prihodnosti na eni in prihodnjih potreb po zmogljivostih na drugi strani. Omogoča upravljavcu, da uskladi prihodnje potrebe s sosednjimi upravljavci in prosilci ter se dogovori o glavnih načelih, ki se bodo uporabljala za izdelavo modela zmogljivosti.
 • Model zmogljivosti (X-36 do X-18 mesecev) podrobneje opredeljuje napoved povpraševanja in omogoča delitev zmogljivosti za letno načrtovanje, sprotno načrtovanje in začasne omejitve zmogljivosti ter zmogljivosti za potrebe ad-hoc (če so na voljo). Prosilci imajo možnost podati prispevek k modelu zmogljivosti tako, da napovejo svoje potrebe po zmogljivostih in lahko podajo svoj odziv na predlagano delitev zmogljivosti.
 • Mednarodna uskladitev začasnih omejitev zmogljivosti je potrebna zaradi vzdrževanja, obnove ali izgradnje infrastrukture ali drugih omejitev uporabe, ki vplivajo na razpoložljive zmogljivosti na progi. Nanaša se na začasne omejitve zmogljivosti z velikim, srednjim in manjšim vplivom ter na vzdrževalna okna (nerazpoložljivost vlakovne poti zaradi vzdrževalnih del). Začasne omejitve zmogljivosti so nujne za ohranjanje infrastrukture in njene opreme v dobrem stanju ter omogočanje razvoja infrastrukture v skladu s potrebami trga.
 • Naročila vlakovne poti / zmogljivosti:
  • zmogljivosti za letna naročila: zmogljivosti, ki jih je treba uskladiti ob določenem roku ali dati na razpolago za naročila, oddana po tem roku,
  • zmogljivosti za sprotno načrtovanje: namenska zmogljivost v obliki časovnega okna ali vlakovne poti, s posebej določenimi roki za naročilo – te oblike zmogljivosti SŽ-Infrastruktura v prvi fazi implementacije ne bo ponujala,
  • zmogljivosti za potrebe ad-hoc: preostale zmogljivosti za naročila, oddana po X-2,
  • zmogljivosti za kratkoročna ad-hoc naročila: nenačrtovana zmogljivost ali preostale zmogljivosti za naročila, oddana manj kot 30 dni pred načrtovano vožnjo vlaka.