Skladno s trinajstim in štirinajstim odstavkom 11. c člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21, 54/22 – ZUJPP in 18/23 – ZDU-1O) je upravljavec v decembru 2018 vzpostavil stalni odbor za usklajevanje potreb na področju železniške infrastrukture.

V odboru se usklajujejo naslednje vsebine:

 • potrebe prosilcev glede vzdrževanja in razvoja zmogljivosti železniške infrastrukture;
 • vsebina k uporabnikom naravnanih ciljev uspešnosti upravljavca, določenih v pogodbi o opravljanju gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture ter spodbud upravljavcu za zniževanje stroškov zagotavljanja infrastrukture in višine uporabnine, kadar upravljavec izboljša varnost, vzdrževanje in izvajanje infrastrukturnih storitev;
 • vsebina in izvajanje programa omrežja;
 • vprašanja intermodalnosti in interoperabilnosti;
 • vsa druga vprašanja, povezana s pogoji za dostop in uporabo infrastrukture ter kakovostjo storitev upravljavca.

V stalnem odboru za usklajevanje potreb na področju železniške infrastrukture, katerega vodi upravljavec družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o., sodelujejo predstavniki DRSI (organ za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo), terminala Luka Koper, d.d., prevoznika v potniškem prometu SŽ-Potniški promet, d.o.o in prevoznikov v tovornem prometu:

 • Adria transport, d.o.o.
 • InRail S.p.A
 • PKP Cargo International SI, d.o.o.
 • Rail Cargo Carrier, d.o.o.
 • SŽ-Tovorni promet, d.o o.
 • Metrans Adria, d.o.o.
 • Ten Rail, železniški tovorni promet, d.o.o.
 • Train Hungary Magánvasút Kft

Upravljavec je k sodelovanju povabil tudi regulatorni organ (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve v Republiki Sloveniji – AKOS), kateri v odboru sodeluje kot opazovalec.

SMERNICE ZA DELOVANJE ODBORA:

 • Stalni odbor za usklajevanje potreb na področju železniške infrastrukture sestavljajo imenovani člani upravljavca, Direkcije RS za infrastrukturo in prevoznikov, kamor vsaka družba imenuje po enega člana. Predstavnik regulatornega organa v odboru sodeluje kot opazovalec.
 • Odbor vodi predsednik odbora, imenovan s strani upravljavca.
 • Redne seje odbora se odvijajo enkrat letno. Na pobudo posameznega člana odbora upravljavec lahko med rednimi sejami skliče tudi izredno sejo.
 • Seje sklicuje predsednik odbora z vabilom po e-pošti (redno ali izredno). Pobude s strani članov odbora za dnevni red seje oziroma za sklic izredne seje morajo biti po e-pošti dostavljene predsedniku. Vabilu mora biti priložen dnevni red z gradivom, ki bo obravnavano na seji. O sklicu seje se obvesti tudi regulatorni organ.
 • Dnevni red seje, v dogovoru z DRSI, določi upravljavec z upoštevanjem predlogov posameznih članov odbora.
 • Odločanje na sejah odbora se izvaja s sklepi, kateri se sprejemajo s soglasjem vseh članov odbora.
 • Na seji se vodi zapisnik s sprejetimi sklepi, kateri se objavijo na internetni strani upravljavca.
 • Informacije o delu odbora upravljavec redno objavlja na svoji spletni strani.
 • Redni temi za obravnavo na vseh rednih sejah odbora sta:
  • predstavitev tekočih in predvidenih investicijskih projektov posodobitve JŽI s posledičnimi ovirami v železniškem prometu;
  • predstavitev predvidenih sprememb vsebin Programa omrežja, predvsem kar se tiče pogojev za dostop na JŽI, dodeljevanja vlakovnih poti, omejitvah in višini uporabnine.

Sklepi 6. redne seje odbora z dne 26.10.2023:

 1. Potrdi se sprememba sestave odbora zaradi kadrovskih sprememb in potrdi se zapisnik pete redne seje odbora.
 2. Odbor se je seznanil s predstavitvijo investicij v JŽI.
 3. Odbor se je seznanil s predstavitvijo projekta TTR in pripravo strategije kapacitet 2027.
 4. Odbor se je seznanil z osnutkom Poslovnega načrta družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o. za leto 2024 s projekcijo poslovanja 2025-2026
 5. Odbor se je seznanil s predstavitvijo in informacijami v zvezi s spremembami programa omrežja 2024 in z osnutkom programa omrežja za leto 2025 vključno s spremembami obračunavanja uporabnine.