Spodnji ustroj

Spodnji ustroj je del železniške proge, ki je sestavljen iz zemeljskih tal (npr. nasipi, zaseki, vkopi) in umetnih objektov (npr. jarki, drenaže, drenažni izpusti, obloge, podporni in oporni zidovi, pobočja, na katerih ležijo zemeljski objekti, in pobočja na območju progovnega pasu), premostitvenih objektov, sistemov za odvodnjavanje, predorov in galerij, nivojskih prehodov, postajnih objektov in naprav ter raznih objektov za zaščito in varovanje proge.

Objekt Število Dolžina (km)
Predori 87 35,64
Galerije 5 0,56
Mostovi, viadukti 435 12
Prepusti 2900 6
Peroni 372 44,6

Zgornji ustroj

Zgornji ustroj železniških prog obsega vzdrževanje in zamenjavo tirnic, pritrdilnega in veznega pribora, pragov, tirne grede s tamponskim slojem ali kot zgornji ustroj železniške proge na togi podlagi kot tir brez tirne grede na betonski plošči, jeklenih konstrukcijah tirov na asfaltnih podlagah, kretnic, križišč in dilatacijskih naprav. Na zgornjem ustroju se odpravljajo napake, ki nastajajo v določenem časovnem obdobju, s tem se upočasnjuje obraba materiala, vzpostavlja se pravilna geometrija tira, predpisana tirna širina ter višina in smer tira.

Proge JŽI v gradbenem smislu predstavljajo okoli 1.540 kilometrov tirov in okoli 2.400 kretnic. Na območju JŽI, ki ga kot upravljavec vzdržujemo, so vgrajene tirnice in kretnice sistema  49E1, 54E1 in 60E1 tako na lesenih kot betonskih pragih. Na vseh progah JŽI v Republiki Sloveniji znaša tirna širina 1.435 mm.

Dopustne obremenitve prog

[t/os] 16 18 20 22,5
Kilometri 12,7 47,3 682,0 466,1
V odstotkih 1 3,9 56,5 38,6