Upravljavec javne železniške infrastrukture (JŽI) je na podlagi Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1) vzpostavil sistem varnega upravljanja (SVU), v katerega so vključene tudi nekatere zahteve Pravilnika o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture, ki se je z dnem uveljavitve ZVZelP-1 prenehal uporabljati.

Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati investitorji, naročniki, projektanti, izvajalci in nadzorniki pri vseh predvidenih posegih na JŽI, so opisane v dokumentu 925-P17 Varno načrtovanje javne železniške infrastrukture.

Delovno navodilo za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter izključitev stabilnih naprav električne vleke, signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav določa postopek, kako in kdaj se načrtujejo, zahtevajo, odobrijo in izvajajo zapore prog, tirnih odsekov, tirov vključno s postajnimi tiri ali izključitev EE, SV in TK naprav ter vpisovanje začetka in konca del na postajnih in progovnih napravah.  925-DN42 Delovno navodilo za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter izključitev EE, SV in TK naprav . 

Za vse posege v varovalnem progovnem pasu železniške proge to je 106 m od osi najbližje tira/proge v naselju in 108 m od osi najbližje tira/proge izven naselja, se smejo na podlagi predhodnega mnenja upravljavca graditi objekti ter postavljati napeljave in naprave ali saditi drevje le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove vrste in namena, ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in prometa. Podrobne opredelitve so podane v dokumentu 925-DN30 Navodilo za gradnjo in posege v progovni in varovalni progovni pas javne železniške infrastrukture, ki je nadomestil Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87 z dne 24. 1. 1987).

Vloge:

Vloga za pridobitev projektnih pogojev se poda v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov.

Vlogo poslati na e-naslov: [email protected].

Kontakt:
T: +386 1 29 14 644, Jaka Veber
T: +386 1 29 14 212, Damjan Hudin

Osebe, ki opravljajo določena dela na železniškem območju, morajo za to dobiti pisno dovoljenje upravljavca javne železniške infrastrukture. Dovoljenje mora pridobiti njihov delodajalec. Postopek izdaje in odvzema pisnega dovoljenja upravljavca podrobneje ureja 925 – DN12 Izdaja in odvzem pisnega dovoljenja upravljavca javne železniške infrastrukture za opravljanje določenih del na železniškem območju.