Industrijski tir je tir, ki se uporablja za prevoz blaga ali oseb in ni sestavni del železniškega sistema. Cepno oziroma priključno kretnico industrijskega tira in tudi cepišče v celoti v imenu in za račun upravljavca oziroma lastnika industrijskega tira vzdržuje upravljavec JŽI. Stroške vgradnje, vzdrževanja in ukinitve cepišča in naprav, ki omogočajo varno delovanje cepišča industrijskega tira, ter vse druge stroške, povezane s cepiščem, nosi lastnik oziroma upravljavec industrijskega tira.

V primeru ukinitve cepišča industrijskega tira stroške vzpostavitve normalnih pogojev za odvijanje železniškega prometa nosi upravljavec oziroma lastnik industrijskega tira.

Medsebojna razmerja v zvezi z vgradnjo, vzdrževanjem in ukinitvijo cepišča industrijskega tira se urejajo s pogodbo med upravljavcem JŽI in lastnikom oziroma upravljavcem industrijskega tira.

Skladno z določili Zakona o varnosti v železniškem prometu ZVZeIP (Uradni list RS št. 30/2018 in št. 54/2021) mora biti za vsak industrijski tir izdelan poslovnik, s katerim se natančneje predpišejo postopki in obveznosti lastnika industrijskega tira ter sodelovanje z upravljavcem JŽI in/ali prevoznikom pri uporabi industrijskega tira.

Poslovnik ali poslovni red industrijskega tira izdela lastnik oziroma upravljavec industrijskega tira z vključenimi najmanj naslednjimi poglavji:

  1. Splošne določbe;
  2. Opis tirov in naprav;
  3. Organizacija premikalnega dela;
  4. Vzdrževanje industrijskega tira, naprav na njem ter nadzor nad stanjem;
  5. Izredni dogodki na industrijskem tiru;
  6. Končne določbe;
  7. Priloge (sheme industrijskega tira in ostala specifična navodila);
  8. Zdravstveni pogoji in strokovna usposobljenost delavcev, ki opravljajo varnostno kritične naloge na industrijskem tiru.

Če tirna vozila prehajajo z industrijskega tira na javno železniško infrastrukturo in obratno, mora glede na zahteve 92. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu- ZVZeIP (Uradni list RS št. 30/2018 in št. 54/2021) dati soglasje upravljavec javne železniške infrastrukture k tistemu delu poslovnika, ki se tiče javne železniške infrastrukture.

V primeru, da premik tirnih vozil opravljajo delavci, ki opravljajo varnostno kritične naloge na industrijskem tiru z lastnimi vozili na območje javne železniške infrastrukture, upravljavec JŽI v cilju zagotovitve upravljanja z varnostjo v lastnem sistemu varnega upravljanja določi pogoje opravljanja premika in območje na javni železniški infrastrukturi, po katerem lahko delavci, ki opravljajo varnostno kritične naloge industrijskega tira, ta premik opravljajo.